Tatar'ýn seçilmesiyle Kýbrýs müzakerelerinde bir paradigma deðiþikliði yaþanmasý bekleniyor. [85], Mevcut 17 üniversitenin Türkiye'deki YÖK tarafından denkliği onaylanmıştır. Yunanistan'ın askerleri üç Türk köyünden geri çekilirken arkalarında 24 ölü bıraktılar. Bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 11. EOKA 1 Nisan 1955’te adada faaliyete geçti. [53] Bu karar doğrultusunda Kıbrıslı Türkler AKPA'da temsil edilmeye başlamış ve asamble toplantılarına 2 temsilci ile gözlemci statüsünde katılmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim sistemi genel olarak üç bölüm olarak değerlendirilir; bunlar temel eğitim, orta eğitim ve yükseköğretimdir. [75] Ercan Havalimanı 2018 yılında 4 milyondan fazla yolcu trafiğine ev sahipliği yapmış olup, daha büyük kapasiteli yeni bir terminal inşası devam etmektedir.[76]. ABD merkezli Freedom House kuruluşu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni "özgür" olarak nitelemektedir. [27] Birleşik Krallık adayı "Komiser" diye tabir ettiği yüksek rütbeli yöneticilerle idare etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) girişlerde KKTC vatandaşı olsun ya da olmasın tüm test ve karantina giderlerinin yolcular tarafından karşılanacağı bildirildi. Ülkede 5 yaşından 15 yaşına kadar süren zorunlu temel eğitim, ücretsizdir. Bu çatışmalarla birlikte Kıbrıs Türklerinin hükûmetteki temsiliyeti sona ererken, yer yer Türklere karşı katliamlar yaşandı, 25.000 civarında Kıbrıslı Türk göçmen oldu ve enklavlarda yaşamaya başladı. Halil Fikret Alasya, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ", sf. Ülkenin bağımsızlığı sadece Türkiye tarafından tanınmaktadır. 198, Hürriyet (1975). [32] Birlik aynı gün Lefkoşa'daki Başkanlık Sarayı'nı bastı ve II. Bu canlılar yumurtlamak için Mayıs ve Ağustos ayları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kumsallarına gelmektedirler. 1992’de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclisi'nin yetkisi olmadığı halde KKTC’nin tanınmasına ilişkin karar aldığına dair bilgi aktarılmaktadır. 22 Temmuz'da taarruz sonucunda Türk birlikleri önce Girne’ye girdi, daha sonra da başkent Lefkoşa’ya yöneldi. Fakat bunlardan bir sonuç alınmamıştır. 50 sandalyeden oluþan Cumhuriyet Meclisinde, hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteði gerekiyor. 86/km 2 (222,7/sq mi) ( 122.) Bunun gibi nedenlerden dolayı Kıbrıs'ın alınması gerekli görülmüştür. [kaynak belirtilmeli], Müslüman nüfus geleneğe bağlı olarak Sünni inancın Hanefi mezhebine bağlıdır. 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinde her iki toplum da %70 Rum-%30 Türk oranında her kurumda temsil hakkına sahipti. Kıbrıs Türkleri'nin de reddi üzerine Kıbrıs Rumlarıyla Kıbrıs Türkleri arasında 21 Aralık 1963’te Kanlı Noel adı verilen toplumlararası çatışmalar patlak verdi. Kıbrıs Türk Halkının ve de Anavatanımız Türkiye’nin ‘veto’ etmesi sonucu Makarios hedeflediği anayasa değişikliğini başaramayınca Rum liderliği, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni “Kıbrıs Rum Cumhuriyeti”ne dönüştürme girişimlerine 21 Aralık 1963 Kanlı Noel saldırıları ile Akritas Planını uygulamaya koyarak Enosis’e giden yolu açmak isteyecekti.. Varlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmaz. [83], Ülkede 2017-2018 öğretim yılı itibarı ile ilkokul ve ortaokul düzeyinde okullaşma oranı %100, lise düzeyinde okullaşma oranı %65'tir. 2005'te Gambiya, Batı Afrika ülkesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu açıklamıştır. [80][81] %0,5 oranındaki halkın Ortodoks Hristiyan, %0,2 oranında halkın Maruni Hristiyan, geriye kalanların ise diğer dini inançlarının bulunduğu belirtilmiştir. O dönemde adanın hakimi olan Lüzinyan kralı, Katerina Kornaro adlı bir Venedik soylusuyla evlendi. Burada bulunan Türk askeri ise 30.000 kadardır. Kıbrıs'ın fethiyle Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz'e tamamen hâkim olmuştur.[20]. Haziran 2004'te İslam Konferansı Örgütü dışişleri bakanları "Kıbrıs Türk Toplumu" sıfatıyla gözlemci olarak katılan KKTC'nin Annan Planı'nda kullanılan "Kıbrıs Türk Devleti" tanımıyla katılmasını kararlaştırmışlardır.[51][52]. [30] Türk topluluğu Enosis’e karşı olduğunu açıkladı. Ülkede çok partili demokratik bir rejim vardır. KKTC'nin kurulmasýndan bu yana ise sýrasýyla Rauf Denktaþ, Mehmet Ali Talat, Derviþ Eroðlu, Mustafa Akýncý ve sonra olarak Ersin Tatar cumhurbaþkanlýðý görevi için halk tarafýndan seçildi. Türkiye dışındaki tüm BM üyesi devletler bu liman ve havalimanlarının etkinliğini tanımamaktadır. [64] Avrupa Birliği, Annan planından sonra limanların açılması sözünü verse de Kıbrıs Cumhuriyeti bunu engelledi ve her ne kadar pratik olmasa da ihracat ve ithalatın güneydeki limanla üzerinden yapılmasına izin verdi. Bu dönem zorunlu olmayıp süresi değişebilmektedir. 2, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (1987). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. [kaynak belirtilmeli], Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendisine uygulanan ambargolar yüzünden spor alanında uluslararası organizasyonlara üye olamamaktadır. Fakat Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanı III. Bu dönemdeki yönetimin adayı Yunanistan'a ilhak planı olan Akritas Planı daha sonraları basına sızdı. [38][39] Türk birlikleri, adaya indikten kısa bir süre sonra adanın büyük şehirlerinden bir olan Girne'ye girdi. Bu yönetim biçimi, "Otonom Türk Yönetimi"nin ilan edildiði 1974'e kadar sürdü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmî adı ile Türkiye haricinde tanınmamaktadır. Ulusal Birlik Partisi adayı olarak seçime katılan tatar oyların %51,69’unu alarak göreve geldi. 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın 21. Taraflar arasýnda bir yýl sonra Viyana'da BM gözetiminde Kýbrýs Türk ve Rum taraflarý arasýnda varýlan nüfus mübadele anlaþmasý uyarýnca Rumlarýn güneye, Türklerin de kuzeye geçmesi sonucu Ada'da iki kesim meydana geldi. [23] Bugün adada yaşayan Kıbrıs Türkleri'nin (Kıbrıs Harekâtı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nden gelenler hariç) soyu bu Osmanlı idaresinde adaya gönderilen Türklerden gelmektedir. [74] Adaya ulaşımda havayolu daha fazla kullanılmakta olup, etkin tek havalimanı Ercan Uluslararası Havalimanı'dır. Yunanistan'da 1967'de yönetimi ele geçiren askeri darbe yönetimi, Kýbrýs'ta Boðaziçi ve Geçitkale köylerine saldýrýlar düzenledi. [16], Kıbrıs, II. Rum halkýnýn yüzde 75,83'ü planý reddederken, Kýbrýs Türk tarafý kendileri için getireceði pek çok zorluða raðmen yüzde 64,91 çoðunlukla plana "evet" dedi. [90] Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, NF-Board'un kurucu üyelerindendir.[91]. SÝHA'larýmýz göz kamaþtýrdý, Osmanlý donanmasýndan önemli izler bulundu: Tarihe ýþýk tutacak nitelikte, Altýn fiyatlarý düþtü! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yarı başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Başkent Lefkoşa'ya doğru ilerlemeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir klip paylaşıldı. Erdinç Sancar, "21. yüzyıl stratejilerinde Türk denizcilik tarihi", sf. Bu geliþmeler üzerine Kýbrýs Türkleri, 29 Aralýk 1967'de "1960 Anayasasý tam anlamýyla iþletilinceye kadar" kendi yönetimlerinin kendilerince saðlanmasý anlamýna gelen "Kýbrýs Geçici Türk Yönetimi"ni kurdu. İhracat ve ithalat Türkiye üzerinden yapılmaktadır. [55], 2004 Nisan'ında yapılan Annan Planı referandumundan bugüne uluslararası camia KKTC ile var olan ilişkilerini iyileştirmeye başladı. Adanın kuzeyi de jure olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait kabul edilir. [22] Fethin ardından Karaman'dan adaya göç ettirilen Türkler, adanın ilk Türk sakinleridir. 1943 yılında Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK) kuruldu. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın … yerleşmiş durumdadır. Kıbrıs Türk halkının vazgeçilemez egemenliği, bağımsızlığı ve özgürlüğü için bütün yaşamı boyunca yorulmadan, bıkmadan, geri adım atmadan mücadelesini kararlılıkla, dirençle sürdüren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuran Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'a sonsuz şükranlarımızı sunar, rahmetle ve özlemle anarız. 15 Kasım 1983'te Kıbrıs Türk Federe Devleti meclisi Self-determinasyon hakkını kullanarak oy birliği ile aldığı bir kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. [45], KKTC'nin karasal ve denizaşırı komşuları yönlerine göre aşağıda gösterilmiştir:[46]. Abone Ol İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetine icabetle, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu sayfa son olarak 15 Aralık 2020 tarihinde ve 03.05 saatinde değiştirilmiştir. 2001 yılından itibaren ekonomide hızlı bir büyüme yaşanmış;[10] ancak ülke 2000'li yılların sonlarından itibaren ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. ABD’nin arabuluculuğuyla Yunanistan birliklerinin geri çekilmesi sağlanınca, Türkiye harekâtı durdurdu. [88] Ülkede kurulmuş olan Millî Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmamaktadır. Örneğin ayakça (pedal) ve macun (reçel). Böylece adada Ortodoks Kilisesi gelişti ve Katolik Kilisesi etkinliğini kaybetti. Nüfusu 2013 genel nüfus sayımına göre 286.257[77] olup yerli Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'den gelen göçmenler olmak üzere iki esas zümreden oluşur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları arasında Birleşmiş Milletler'in kontrolünde tampon bölge bulunmaktadır. Bunun yanı sıra  KKTC’deki birçok üniversitenin Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU – International Association of Universities) ve  İslam Dünyası Üniversiteleri Federasyonu (FUIW – Federation of the Universities of the Islamic World) üyeliği başta olmak üzere birçok uluslararası üyelikleri ve akreditasyonları bulunmaktadır. MÜSİAD EXPO 2020’de küresel otomotiv piyasasının vitrinine çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL dünya basınında geniş yer buldu. 213, Praeger Publishers (30 Haziran 2000). Avrupa Birliği'nin genişlemesi'nden sorumlu üyesi Günter Verheugen raporunda bu şartlar göz önünde tutulursa AB ülkelerinin KKTC'de temsilcilikler açabileceklerini söyledi. [15] Bu korsanlar genellikle deniz ticaret gemilerine ve hacca giden yolculara saldırarak buradaki yol güvenliğini yok etmektedir. 174, IQ Kültür Sanat Yayıncılık (2006). Türkiye de Crans Montana'da federasyon tezinin çöktüðünü ve baþka bir seçeneðin konuþulmasý gerektiðini savunuyor. Kuzey Kıbrıs ekonomisine kamu sektörü, ticaret, turizm ve eğitimi içeren hizmet sektörü (2007'de GSYİH'nin% 69'luk bir bölümü) hakimdir. Kýbrýs'ta federasyon modelinin bir umut olmaktan çýktýðýný savunan Tatar, egemen eþitlik temelinde kurulacak, yan yana yaþayan iki devlet modelinin görüþülmesini destekliyor. Rum tarafý her defasýnda çeþitli sebeplerle içinde BM önerilerinin de bulunduðu çözüme yönelik adýmlarý reddetti ya da kabul edilmesi mümkün olmayan ön þartlar ortaya koydu. Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından engellenmeye çalışan bu yardımı KKTC direkt olarak almak istemektedir.[56][57]. 1571 yılında Kıbrıs'ta yapılmış bulunan nüfus sayımında yerli halkın nüfusu 150.000'dir. Pierre Oberling, Mehmet Erdoğan, "Bellapais'e giden yol", sf. Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Ýngiltere'nin de katýlýmýyla yapýlan konferansýn üçüncü gününde Crans Montana'ya gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "toprak, siyasi eþitlik, mülkiyet, eþdeðer muamele ile güvenlik ve garantiler" üzerinde bir "paket anlayýþý" önerisinde bulundu. KKTC'de 36. hükümetin kurulmasý için de çalýþmalar devam ediyor. 37 yıl önce kurulan KKTC, Kıbrıs Türk halkının Ada’daki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktası oldu. Bunlar arasında anayasanın değişmez maddeleri, Kıbrıs Türk'ü olan Başkan Yardımcısının veto hakkının ortadan kaldırılması, Temsilciler Meclisinde ayrı çoğunluklar ilkesinin ortadan kaldırılarak kararların basit çoğunlukla alınması, ayrı belediyelerin ortadan kaldırılması gibi maddeler de bulunmaktaydı. KKTC'nin kuruluş bildirgesini kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş okudu. [78] Bu zümreler dışında Türkiye'den ve kısmen diğer ülkelerden işçi statüsünde çalışmak üzere gelenler yaşamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Atatürk Öğretmen Akademisi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs, Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi, Ada Kent Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi,Girne Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde 2017-2018 öğretim yılı itibarıyla toplamda 101,026 öğrenci vardır. KKTC'nin ilan edildiði 1983'ten bu yana ülkede 35 farklý hükümet iþ baþýna geldi. İlçe yönetimindeki en üst düzey yönetici kaymakamdır, kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapar; İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla atanır. Türkiye için Yavru Vatan olarak bilinir. En küçük yüzölçümüne ve nüfusa sahip ilçe Lefke'yken, en büyük nüfus Lefkoşa, en büyük yüzölçümüyse Gazimağusa ilçesinde bulunur. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) bir devlet kurumu olarak haber ajansı faaliyeti yürütmektedir. Kuzey Kıbrıs ile ilgili diğer önemli bilgiler şöyledir; PSG - Baþakþehir maçý böyle baþladý, Webo gözyaþlarýný tutamadý, Irkçý hakemin savunmasý ortaya çýktý! Kıbrıs Sorunu 1960 ... Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kabul etti. Tatar konuya ilişkin yaptığı konuşmada, üzgün olduğunu ifade ederek, hükümetin en kısa sürede kurulması yönünde bir beklentinin olduğunu söyledi. Şimdi bu devleti, Türkiye’ye dost olan diğer devletler de tanımalıdır. maddesine istinaden[37] gerçekleştirdiğini savunarak 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye başbakanı Bülent Ecevit’in “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla Kıbrıs'a karadan ve havadan harekât başlattı. Adanın iç kesiminde, Beşparmak Dağları güneyinde, geniş Mesarya ovası, Ercan Havalimanı ve ülkenin başkenti Lefkoşa bulunmaktadır. [73] Kuzey Kıbrıs'a adanın güneyinden Yeşil Hat aracılığıyla ulaşmak da mümkün olsa da, Avrupa Birliği vatandaşlığı olmayanlar adanın kuzeyinden giriş yaptıklarında güneye geçememekte, kuzeyde kalacaklarını beyan etmeleri durumunda güneye girmelerine izin verilmediği durumlar da yaşanmaktadır. [59] Bu büyüme, Türk Lirası'nın göreli istikrarı ile doğru orantılı olarak ilerledi. Kýbrýs Rum tarafýnýn, gerek 5 baþlýkta uzlaþmaya yanaþmamasý gerek çözümün uygulanmasýnýn ilk gününden itibaren Ada'da "sýfýr asker - sýfýr garanti" tutumunu sürdürmesi nedeniyle Guterres konferansýn baþarýsýzlýkla sonuçlandýðýný ilan etti. [kaynak belirtilmeli] Kıbrıs ağzında Türkiye Türkçesinde kullanılmayan veya farklı anlam taşıyan bazı kelimeler bulunmaktadır. [5] Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kuruluşlar ve uluslararası toplum tarafından 1974'te Türkiye'nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Harekâtı’ndan beri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye işgali altındaki toprağı olarak nitelenir.[6][7]. Girne Amerikan Üniversitesi, Birleşik Krallık'ta Canterbury'de 2009 yılında kampüs açmıştır, bu kampüsün denkliği 2010 yılında İngiliz Akreditasyon Konseyi tarafından kabul edilmiştir. 18 veya 19 yaşında orta eğitimi bitiren öğrenciler, isteğe bağlı olarak yükseköğrenime devam edebilirler. İnternet alan adı .ct.tr'dir. Kısaca KKTC ya da Kuzey Kıbrıs olarak geçer. Temel eğitim anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitimini kapsamaktadır. Ekim 1931'de itibaren Rumlar Enosis isteğiyle ayaklandı, Rumlar'ın Birleşik Krallık yönetimine karşı ayaklanması sonucu Birleşik Krallık'ın politikası sertleşti. Türk birlikleri 14 Ağustos'ta başkent Lefkoşa'ya, 15 Ağustos'ta Lefke ve Mağusa'ya girdi. Kýbrýs'ta 1960'da Ada'nýn iki halký olan Türkler ve Rumlar arasýnda ortaklýk temeline dayanan uluslararasý antlaþmalar uyarýnca "Kýbrýs Cumhuriyeti" kuruldu. Makarios görevden alındı. Az sayıda Rum ve Maruni (Kıbrıs ağzında Maronit) doğuda Dipkarpaz, köyünde, kuzeyde Koruçam (Kormacit) ve Karpaşa köylerinde yaşamaktadır. Genellikle sıcak ve kuraktır. Dünya Posta Birliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni müstakil bir devlet olarak tanımadığından postalarda "Mersin 10 Turkey" posta kodu ile gönderilir. Geçici ateşkes ilan edildiyse de Rum birliklerinin bu ateşkes kurallarına uymaması sonucu 13 Ağustos'ta Türk birlikleri tekrar ilerlemeye başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uluslararası toplum tarafından ekonomi, ulaşım, spor gibi alanlarda ambargolar uygulanır. [31] Cunta, 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Ulusal Muhafız Birliği'ne emir vererek bu birliğin komutanının görevinden alınmasını ve adanın kontrolünü Yunan subayların bulunduğu bu birliğin almasını istedi. Meclis, ayný gün düzenlediði olaðanüstü oturumda KKTC'nin kuruluþunu ve baðýmsýzlýk bildirisini oy birliðiyle onayladý. Çünkü Venedikliler Katolik idi ve Ortodoks Kilisesi'ne yaşama hakkı tanımıyordu. Prof. Dr. Ünal ve Dr. Akyar, 15 Kasım 1983 yılında kurulan KKTC'nin artık "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" olarak tüm dünya tarafından tanınması gerektiğini kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, görevi iade etti. Lefkoşa Surları ise 8 milden 3 mile indirilerek yeniden yapılmıştır. Martin Sicker, "The Islamic world in ascendancy", sf. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir Alevi azınlığı bulunmaktadır.[82]. Varlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmaz. Nüfusunun çok az kısmını oluşturan Ortodoks Rumlar ve Katolik Maruniler de bulunmaktadır. Yerel yönetim olarak 28 belediye bulunur.[49]. Kıbrıs Türkleri'nin bir kısmı 1955 yılından itibaren siyasi ve ekonomik sebeplerle ülke dışına göç etmişlerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 37 yıl önce bugün bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etti. Türkiye'nin karşı çıktığı bu istek Birleşmiş Milletler'ce reddedildi. [kaynak belirtilmeli] 1964’ten beri Türkiye’de bulunan Rauf Denktaş gizlice adaya gitti. 2002'de 4.409 ABD doları olan kişi başına düşen gayrisafi millî hasıla, 2007'de üç katından daha fazla artarak 16.158 ABD dolarına kadar yükseldi. [83], Orta eğitimden sonra yükseköğrenim dönemi gelmektedir. KKTC'nin kurulmasýyla Kýbrýs Türk halkýnýn kendi kaderini tayin etme hakký ilan edilmiþ oldu. , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan 48, Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (2000). "Baybars: "Nüfus konusunda netiz... Nüfusumuz 374.299... "Makroekonomik Tahmin Çalışma Sonuçları", Universities: Little accord on the island, https://odatv4.com/amp/kibris-baris-harekatinin-perde-arkasi-20071925.html, https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kibris-baris-harekatinin-46inci-yildonumu-5940635/amp/, "KKTC'de yabancılar villa Türkiye bela satın alıyor", "Unlawfuk exploitationof the property of displaced persons", according to the United Nations Security Council, see Resolution 550 and 541, www.Zypern.cc: United Nations Annan-Plan for Cyprus 2004, Northern Cyprus - Freedom in the World 2011. Baþbakan Ecevit ve Baþbakan Yardýmcýsý Necmettin Erbakan'ýn talimatýyla Türkiye, Kýbrýslý Türklerin güvenliðini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kýbrýs Barýþ Harekatý'ný baþlattý. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli yerleşim yerleri, başkent Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele'dir. [54] 2008'de Katar'da "KKTC Ticaret ve Turizm Ofisi" adıyla temsilciliğini açmıştır. KKTC'nin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (G.K.K.) 13 Mayıs 1984’te de Güvenlik Konseyi 550 sayılı kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını ayrılıkçı bir hareket olarak tanımladı. Türkiye'nin anlaþmalardan doðan müdahale hakkýný kullanacaðý yönündeki ihtarý üzerine Yunanistan, Birleþmiþ Milletler (BM) gözetiminde adadan kuvvetlerini çekmek zorunda kaldý. Kıbrıslı Türkler, Rum silahlı gruplarca 1963'ten itibaren gerçekleştirilen saldırılar sonucu ülke yönetiminden baskı ve şiddetle uzaklaştırıldı. Son olarak Ýsviçre'nin Crans Montana kentinde 28 Haziran 2017'de tekrar baþlayan ve yaklaþýk 10 gün yoðun þekilde devam eden Kýbrýs Konferansý da Kýbrýs müzakerelerinde çözüme en çok yaklaþýlan süreçlerden biri oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 15 Kasım 1983’te kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı dünyaya duyuruldu. KKTC'nin kurucu Cumhurbaþkaný ve dönemin Kýbrýs Türk Federe Devleti Baþkaný Rauf Denktaþ, cumhuriyetin ilan edildiði Meclis birleþiminin tamamlanmasýndan sonra Federe Meclis önünde toplanan halka ve öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmada, mücadelenin bitmediðini belirterek "Ne mutlu KKTC'nin Türk çocuklarýna." [24], 93 Harbi'nde Rus İmparatorluğu karşısında yenilen Osmanlı, Ruslara karşı fazla ödün vermemek amacıyla,[25] Birleşik Krallık'ın isteği üzerine ada 92.799 sterline kiralanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenim gören yabancı öğrencilerden 55,903 öğrenci[85] gibi büyük çoğunluk Türkiye’den gelmekle birlikte, üçüncü ülkelerden ise 31,483 öğrenci[85] gelmektedir. Türk uçakları Kıbrıs üzerinde uçmaya başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'de faaliyet gösteren birçok Kıbrıslı Türk sanatçı vardır. Özellikle Birleşik Krallık, Avustralya ve Türkiye Kıbrıs'tan büyük oranda göç almıştır. Ekonomik ve Sosyal Görünüm 2017. ss sf. 1 Mayıs 2004’te Kıbrıs Cumhuriyeti tüm adayı temsilen Avrupa Birliği’ne girmişlerdir.[44]. Yusuf Küçükdağ, "Türk tasavvuf araştırmaları", sf. Buna raðmen referandumun hemen ardýndan 1 Mayýs 2004'te Rum yönetimi, Ada'daki diðer ortak yok sayýlarak "Kýbrýs Cumhuriyeti" adý altýnda AB'ye tam üye yapýldý. Kıbrıs'ın sahil kıyıları, aşağı yukarı yüz milyon senedir Chelonia mydas ve Caretta caretta kaplumbağaları tarafından ziyaret edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, gerçekleştirilen darbe nedeniyle[36] Zürih ve Londra Antlaşması'nın IV. [65], Uluslararası alanda tanımamanın getirdiği birtakım kısıtlamalara rağmen ekonominin büyüme oranları 2001 ve 2005 yılları arasında %5,4, %6,9, %11,4, %15,4 ve %10,6 idi. Eric Solsten (Derleyen), Cyprus, A Country Study, Washington, D.C.; GPO for the Library of Congress, 1993. Bunlardan biri olan 2004 Annan Planı referandumu da Kıbrıslı Türklerin "kabulü" ve Rumların "hayırı" ile gerçekleşmemiştir. Sarkıt ve dikitleri ile İncirli Mağarası, İnönü’deki Sütünlu Mağara, olmak üzere 85 adet civarındaki doğal mağara bulunmaktadır. [89] Başta futbol olmak üzere tüm dallarda KKTC takımlarının uluslararası arenada mücadele etmesi Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından engellenmektedir. Adanın kuzeyinde doğal mağaralar da bulunmaktadır. İsmail Bozkurt, Hüseyin Mehmet Ateşin, (1999). 1, Genelkurmay Basımevi (1987). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, egemenliğinin, vatanına sahip çıkışının adıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde basın özgürlüğü, Anayasa’nın 26. maddesince[92] garanti altına alınmıştır. [8][9] Ambargolardan dolayı ekonomik olarak Türkiye'ye bağımlı hale gelmiştir. Bu dönemde ise önlisans, lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi verilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir ada ülkesidir. 50 kişiden oluşan Cumhuriyet Meclisi halkın oylarıyla seçilmektedir. Tüm Fotoğraf Albümleri . Burada özel alanlar vardır ve giriş çıkış yasaktır.[45]. Bağımsız bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması, eski kiracı Londra’yı memnun etmez. Bu maddeye göre basın ve duyuru hakkı tüm vatandaşlar için serbesttir ve sansür uygulanamaz. Ada'daki darbe haberi Ankara'ya ulaþýnca Milli Güvenlik Kurulu toplandý. [71], Uluslararası telefon kodu +90 392'dir. 29 Nisan 2004 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından kabul edilen 1376 sayılı kararda Kıbrıs Türk toplumu seçilmiş temsilcilerinin AKPA çalışmalarına katılabilmelerine imkân verilmesine karar verilmiştir. Kasým 2019'da BM Genel Sekreteri Guterres ara buluculuðunda Akýncý ile Rum lideri Nikos Anastasiadis arasýnda üçlü gayriresmi görüþme yapýlsa da Kýbrýs müzakerelerinde Crans Montana'nýn ardýndan yeni bir geliþme olmadý. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs'a hava ve deniz yoluyla doğrudan ulaşım yalnızca Türkiye üzerinden mümkündür, adanın kuzeyine durmaksızın yapılacak uçuşlar Chicago Konvansiyonu ihlali olarak sınıflandırıldığından tüm uçuşlar Türkiye'de durmak zorundadır. KKTC, etkisinde bulunduğu Akdeniz ikliminden dolayı fazla yağış almaz. Selim'in hükümdarlığı esnasında, Lala Mustafa Paşa komutasındaki ordu ve Piyale Paşa komutasındaki donanma tarafından,[17] 1 Temmuz 1570'te başlayıp,[18] 1 Ağustos 1571'de Mağusa'nın fethedilmesiyle[19] Osmanlı idaresine girdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bahar aylarında saran yabani çiçekleriyle ve havayı dolduran portakal, limon ve greyfurt çiçeği kokularıyla ünlüdür. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) kamu yayıncılığı yapmakta olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk televizyon kanalıdır. Toprakları kuzeyde Dipkarpaz, batıda Güzelyurt, güneyde de Akıncılar'a doğru yayılır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37 yaşında 15 Kasım 1983'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün 37. yılını kutluyor. ifadelerini kullandý. Hacı Osman Yıldırım, Hasan Çağlar, Vahdettin Atik. Türklere karşı sürdürülen sindirme politikasının durdurulması için Türkiye ve Yunanistan başbakanları arasında düzenlenen toplantı bir sonuç vermeyince, Türkiye askerî müdahalede bulunacağını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde siyaset, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet yapısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin idari yapılanması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilçeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış ilişkileri, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs arasındaki ilişkiler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demografisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan okulların listesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi. Harekatýn baþarýyla sonuçlanmasýnýn ardýndan 13 Þubat 1975'te Kýbrýs Türk Federe Devleti kuruldu. Akdeniz’de bulunan en büyük üçüncü adadır. [68] Büyüme oranı 2010-2013 döneminde sırasıyla % 3,7, %3,9, %1,8 ve %1,1 olarak devam etti. Türkiye'nin garantörlüðü, KKTC'nin kuruluþ sürecine olumlu yansýyan en önemli unsurlardan biri oldu. Girişteki kapı Osmanlılar tarafından yapılmıştır. [70] 2015 yılında tamamlanan Kuzey Kıbrıs Su Temin Projesi, Akdeniz'in altından geçen bir boru hattıyla Türkiye'nin güneyindeki içme ve sulama suyunu Kuzey Kıbrıs'a temin etmeyi amaçlamaktadır. Kıbrıs Cumhuriyeti, uluslararası alanda tanınan otorite olarak, bölgedeki havaalanlarının ve limanlarının kendi kontrolü altında olmadığını ilan ettiği için Kuzey Kıbrıs uluslararası ambargo altındadır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkının, en mutlu günlerinden birini 15 Kasım 1983’te yaşadığını belirterek, “Soylu bir varoluş mücadelesi ve eşsiz fedakârlıklarla kurduğumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl dönümünü, büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi. Üniversitelerin çoğu yüksek lisans ve doktora programları gibi yüksek lisans olanakları sağlamaktadır. Din hizmeti veren personelin bir kısmı Türkiye'den sağlanmaktadır. [79] Ülkeye uygulanan ekonomik ambargolar nedeniyle üçüncü ülkelere yapılan ticarette büyük zorluklar çekilmesi ülke dışına yapılan göçlerin zaman içerisinde devamlılık kazanmasına yol açmıştır. Güvenlik Konseyi, 18 Kasım’da aldığı bir kararla bağımsızlık kararını kınadı. Kıbrıs Türk mutfağı, Türk mutfağı ve Kıbrıs Rum mutfağı ile benzerlikler göstermektedir. 38, İletişim Yayınları (2005). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük gelirlerinden biri olan turizmin ülkede büyük bir yeri vardır. [43], Kıbrıs Sorunu, dünyanın gündemine girdiğinden beri başta Birleşmiş Milletler bünyesindeki çalışmalar olmak üzere adanın birleştirilmesi gayesi ile birçok faaliyet yürütülmüştür. Özellikle fotoğrafçılık, heykelcilik (heykeltıraşlık), resim v.b. KKTC Cumhurbaşkanı halk tarafından, 5 yıllık süre için seçilir. [59][63], Kuzey Kıbrıs para birimi olarak Türk lirasını kullanmaktadır. [28] 1925 yılında Kıbrıs kraliyet kolonisi olarak ilan edildi ve adaya ilk Türkiye Cumhuriyeti konsolosu atandı.[29]. Sebastian Coltescu'dan skandal cevap. 209, Çizgi Kitabevi (2005). Çoğu tatil tesislerinin modern yüzme havuzları yanında, doğu Akdeniz'in serin suları için güzel sahilleri bulunur. Maddesi gereğince, Birleşik Krallık'a ilhakı tanındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde altısı yerli üçü yabancı toplam dokuz haber ajansı, on üç günlük gazete, dört haftalık dergi, dört aylık dergi, altı televizyon kanalı ve yirmi bir radyo kanalı faaliyetlerine devam etmektedir. 'nda 18 ile 40 yaşları arasında zorunlu askerliğe alınmış 4000 kadar personel bulunmaktadır. [62] Bu durumun bir sonucu olarak Kuzey Kıbrıs büyük ölçüde Türkiye'nin ekonomik desteğine bağımlıdır ve Türk hükûmetinden para yardımı almaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL, MÜSİAD EXPO 2020'de görücüye çıkmasının ardından dünyada dünyada büyük ses getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kısaca KKTC) veya Kuzey Kıbrıs, Akdeniz 'deki Kıbrıs adasının kuzey kısmında yer alan de facto devlet. [kaynak belirtilmeli] Adadaki Latin kökenli Müslümanlara "Linobamvaki" denir. AB KKTC'ye 259 Milyon Euro yardım taahhüt etti. adında tümen seviyesinde bir askeri birliği vardır. [60][61], Devam eden Kıbrıs sorunu ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. [72], Kıbrıs Cumhuriyeti 1975 yılında yaptığı girişimlerle adanın kuzeyindeki deniz limanlarını yasal olarak kapalı ilan etti, kuzeyde yer alan hava ve deniz limanlarını "yasadışı sınır geçiş noktası" olarak gördüğünü uluslararası kamuoyuna bildirdi. Resmî dili Türkçedir. BRT 1 ve BRT 2 adında iki televizyon kanalının yanında beş adet de radyo ile kamusal yayıncılık yapmaktadır. Din İşleri Dairesi Müslümanların dinî ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Kýbrýs sorununa çözüm bulma amaçlý müzakereler KKTC'nin kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ ile dönemin Rum lideri Glafkos Klerides arasýnda Haziran 1968'de Beyrut'ta yapýlan görüþmelerle baþladý.

Liste Des Pays D'asie Et Leurs Capitales, La Femme Nouvel Album, Code Postal 38200, Gallimard Jeunesse Concours Ickabog, Lhorloge Baudelaire Audio, Florence Portelli Jambes, Voyage Vélo états-unis, San Francisco Paroles Et Accords, Laura Geisswiller Quotidien,